Xu, Xiangmin

Assistant Professor, Anatomy and Neurobiology
Division: UCI
Phone: 949-824-0040
Email: xiangmin.xu@uci.edu


Bio: